Skip to main content Skip to search

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op al de bezoekers van de AXP website. De bezoeker mag de website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de voorwaarden die hieronder worden omschreven. Accountingexperts B.V. (ook wel AXP genoemd) kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Accountingexperts B.V. Het afnemen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de websites worden door auteursrechten, en/of door intellectuele eigendomsrechten, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze websites zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de AXP website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AXP verkrijgen.

LINKS NAAR SITES BEHEERD DOOR DERDEN
Voor zover de AXP website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. AXP controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. AXP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert geen samenwerkingsverband tussen AXP en de derde.

AANSPRAKELIJKHEID VAN AXP
AXP neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zodat de informatie die op haar websites geplaatst wordt, volledig en correct is. Deze informatie wordt gegeven -zoals zij is-. Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan AXP daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. AXP gaat als dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de AXP website aangeboden worden.

AXP zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar website opgenomen wordt. AXP oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. AXP wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. AXP zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.
Beschikbaarheid

De AXP website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt AXP zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. AXP zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die, of het nadeel dat, zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar diensten.

PRIVACY
Alle gegevens die een bezoeker invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan AXP zijn verstrekt. Ook zal AXP zonder toestemming van de bezoeker, persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken.

COOKIES
De AXP website maken gebruik van cookies waardoor data afkomstig van de AXP websites bewaard wordt op de harde schijf van de bezoeker. Dit systeem wordt gebruikt met het oog op het controleren van de identiteit en teneinde de bezoeker een vlottere toegang tot de websites te garanderen. In de browser van de bezoeker kan deze mogelijkheid uitgeschakeld worden.

PRIJZEN EN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Alle prijzen zijn in EURO en exclusief BTW. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt de algemene voorwaarden op verzoek toegezonden krijgen.

TOEPASSELIJK RECHT
Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de AXP website voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.